Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach, ul. Sokolska 25

 

Nawigacja

Edukacja zdalna

 • DWUJĘZYCZNE DZIECI
 • PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
 • REKRUTACJA 2023/2024

                                   REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 2942/2023 informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli  na rok szkolny 2023-2024 w Katowicach prowadzona będzie systemem elektronicznym w terminie  :

  •  od 27.02 do03.03 2023r. ( składanie wniosków o kontynuacji  edukacji przedszkolnej )
  • od 13 marca 2023 od godz. 11:00 do 23 marca do godz.10.00 składanie nowych wniosków 

   

                 Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny i odbywa się poprzez stronę: 

                        https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

   

  Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się na stronie internetowej  i  wprowadzają dane do  formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.

  Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany przez oboje rodziców  (nie dotyczy osób samotnie wychowujących) z ewentualnymi załącznikami złożyć  w przedszkolu pierwszego wyboru.

  Formularz można przekazać pracownikowi przedszkola codziennie w dni robocze  w godz. od 6:00 do 17:00, przesłać listownie  (o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego) lub przesłać skan podpisanego wniosku wraz  załącznikami na adres: miejskie45@gmai.com

  Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów zostanie ogłoszona 31 marca 2023 r. godz.13.00

  Potwierdzenie przyjęcia woli przez rodziców/opiekunów w postaci pisemnego oświadczenia od 31 marca od godz.13.00 do 06 kwietnia do  godz.15.00

  Lista przyjętych i nieprzyjętych kandydatów zostanie ogłoszona 13 kwietnia 2023 r. godz.13.00

   

  Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice

   

  Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice

  https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/13665/2942-2023a.pdf

   

   

   

  HARMONOGRAM NABORU DO PRZEDSZKOLI W KATOWICACH

  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

   

   

   

   

   

  Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, a także liczba punktów za każde z tych kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

   

  Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Katowice.

   

  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

   

  Na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe, organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla miejskich przedszkoli:

  1. Dziecko w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkałe na terenie gminy - 64 pkt.;
  2. Dziecko, które zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym, określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 32 pkt.;
  3. Dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola wskazanego we wniosku do przedszkola na pierwszym miejscu - 16 pkt.;
  4. Dziecko, którego oboje rodzice pracują , wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie studiów stacjonarnych, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 8 pkt.;
  5. Dziecko, którego co najmniej jeden rodzic jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie za ostatni rok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym w Katowicach - 4 pkt.
  6. Dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja - 2 pkt.

  Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący są:

  1. dla kryterium określonego w pkt. 1 – numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;
  2. dla kryterium określonego pkt. 2 – oświadczenie o realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych lub przedstawienie do wglądu książeczki szczepień;
  3. dla kryterium określonego w pkt. 3 - oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu;
  4. dla kryterium określonego w pkt. 4 – oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;
  5. dla kryterium określonego w pkt. 5 – oświadczenie rodziców/rodzica;
  6. dla kryterium określonego w pkt. 6 – zaświadczenie wydane przez żłobek, potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • WARSZTATY MALARSKIE

  WARSZTATY MALARSKIE

 • ZAJĘCIA SPORTOWE

  ZAJĘCIA SPORTOWE

                                                                  SZANOWNI PAŃSTWO !

  Informujemy, że Fundacja Sportowe Katowice wraz z UNICEF oraz MOSIR KATOWICE organizuje pokazowe zajęcia nauki jazdy na łyżwach oraz podstaw gry w hokeja .

  Zajęcia będą realizowane na lodowisku SATELITA w Katowicach (Aleja Korfantego 35 – Spodek).

  Udział w projekcie jest bezpłatny.

  W ramach zaproszenia organizator zapewnia uczestnikom zajęć:

  1. Transport dzieci wraz z opiekunami przedszkolnymi na lodowisko i z powrotem.
  2. Instruktorów nauki  jazdy na łyżwach oraz podstaw gry w hokeja na lodzie posiadających odpowiednie kwalifikacje i  doświadczenie.
  3. Sprzęt sportowy tj. kaski ochronne i łyżwy dostosowane do wieku dzieci oraz akcesoria treningowe.
  4. Obecność ratownika medycznego podczas zajęć.
  5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  na czas realizacji treningu, od wejścia uczestnika do autokaru pod przedszkolem do czasu odwiezienia uczestnika pod przedszkole.

  Terminy wyjazdów:

  GRUPA  „Biedronki"-27 lutego (poniedziałek)

  GRUPA „Żabki” – 28 lutego  (wtorek)

  GRUPA „Motylki” – 1 marca  (środa)

  Bardzo prosimy, aby w tych dniach dzieci z powyższych grup przyszły do przedszkola najpóźniej na godzinę 7:15.

  O godzinie 7:15 dzieci zjedzą śniadanie. Wyjazd z parkingu szkoły  planowany jest na godzinę 8:15 .

  W tym dniu należy przygotować dziecko do udziału w zajęciach, ubierając je w wygodny dres sportowyi rękawiczki pięciopalczaste,a także inne elementy garderoby zapewniające dziecku swobodę poruszania się i ciepło.

   

  Informujemy, że dzieci  posiadające własne łyżwy i kaskimogą je przynieść do przedszkola w dniu wyjazdu i korzystać z nich podczas zajęć.

 • INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI Z UKRAINY

  Nasze Przedszkole uczestniczy w programie :

                                                      ASYSTENT KULTUROWY

  W 2023 roku realizujemy zadanie UNICEF EDUCATION - 5.6. Zatrudnienie asystentów kulturowych

   

 • PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI Z RODZICAMI/ OPIEKUNAMI PRAWNYMI

             

   1.Rodzice w przypadku skorzystania z usług przedszkola są zobowiązani do  pozostawienia   aktualnego

    numeru telefonu oraz adresu mailowego.

  2.Rodzice w przypadku skorzystania z usług przedszkola i pozostawienia dziecka pod opieką w placówce

     są zobowiązani do  każdorazowego odbierania telefonu  z przedszkola.

  3.W sytuacji losowej gdy rodzic nie odbierze telefonu zobowiązany jest do niezwłocznego oddzwonienia.

  4.W przypadku wystąpienia u dziecka podczas pobytu w przedszkolu oznak choroby Rodzic jest

     natychmiast informowany o zaistniałej sytuacji telefonicznie i jest zobowiązany do niezwłocznego tj. do

     1 godz.  odbioru dziecka z placówki licząc od momentu przekazania  informacji o stanie zdrowia dziecka.

  5.Komunikaty mogą się również ukazywać na stronie www przedszkola.

  6.Z Przedszkolem Rodzic może kontaktować się wykorzystując:

  1. Telefon:   32/2599087
  2. Pocztę elektroniczną: miejskie45@gmail.com

  PROSZĘ POBRAĆ I WYPEŁNIĆ

  OSWIADCZENIE-SZYBKA_KOMUNIKACJA_Z_RODZICAMI.docx