Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach, ul. Sokolska 25

 

Nawigacja

Edukacja zdalna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH Klauzula informacyjna RODO dla Rodziców Klauzula informacyjna – monitoring   Statut MP 45 O naszym przedszkolu Podstawa programowa Koncepcja Przedszkola Wizja przedszkola Zasady dobrej współpracy Ramowy rozkład dnia

Nasze przedszkole

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 45 W KATOWICACH

 

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.           w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci (dane osobowe) jest  Miejskie Przedszkole nr 45 ,                               z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 25

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Agata Krystek-Jadwiżuk.              

Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty                                                     

 e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 32-606 13 23

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW

 Dane osobowe wychowanków (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:

 1) wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.;  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

 2) zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Miejskie Przedszkole nr 45  na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) - zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe. Polityka ochrony danych Miejskiego Przedszkola nr 45 w Katowicach zgodne z RODO

3) realizacji celów związanych z promocją działań Miejskiego Przedszkola nr 45 w Katowicach poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej - informacji o sukcesach konkretnych wychowanków, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków wychowanków – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

 

 KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE

Dostęp do danych osobowych wychowanków wewnątrz struktury organizacyjnej Miejskiego Przedszkola nr 45 w Katowicach będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej). Dane przetwarzane w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, naszej gazetce lub kronice, naszych oficjalnych stronach internetowych.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe wychowanków będą przechowywane przez Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW

W związku z pobytem w Miejskim Przedszkolu nr 45 w Katowicach, Przedszkole może przetwarzać w szczególności następujące dane wychowanków:

Lp.

Kategorie danych

Podstawa prawna

1

Dane identyfikacyjne dziecka, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.;  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.

2

Informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych)

 

3

Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów dziecka, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.;

4

Informacje niezbędne do zapewnienia dziecku zgodne z RODO właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole.

5

Informacje nt. sytuacji wychowawczej dziecka

6

Informacje dotyczące frekwencji dziecka na zajęciach, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. jego rozwoju

7

Informacje o wynikach dziecka w konkursach, zawodach międzyprzedszkolnych i innych wydarzeniach

8

Wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w siedzibie Miejskiego Przedszkola nr 45 w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić jednostkę na szkodę

art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm

9

Imię, nazwisko, grupa, wyniki dziecka i jego wizerunek utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video naszych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń publikowanych przez Przedszkole

Zgoda wyrażona przez rodziców/ opiekunów prawnych

 wychowanków

 

PRAWO DOSTĘPU

 Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

 

PRAWO DO SKARGI

 Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych wychowanków opisanych w rubryce 1-8 jest wymogiem ustawowym.  Są Państwo zobowiązani do ich podania,  a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 45 w Katowicach.

Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 9 zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych wychowanków.

 Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.

 

 

SZANOWNI RODZICE!

Informujemy, że Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach przetwarza wizerunki wychowanków (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:

 · funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz ich rodzicom

· związanych z promocją Przedszkola - na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych (wizerunków) przetwarzanych w powyższych celach jest   Miejskie Przedszkole nr 45 ,  z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 25, 40-086 Katowice.

Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi  Miejskie Przedszkole nr 45. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, jest   Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie  i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na naszych uroczystościach, a następnie zamieszczanie ich w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym wychowanków) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica / opiekuna prawnego dziecka. Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.