Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach, ul. Sokolska 25

 

Nawigacja

Edukacja zdalna

INFORMACJE DYREKTORA

Niebieska karta

 

 

 

 

 

             

R Ó Ż N E   O B L I C Z A    P R Z E M O C Y

 

 

 

TO TEŻ JEST PRZEMOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • bicie, uderzanie, szturchanie, policzkowanie, szczypanie, popychanie, wykręcanie rąk, kopanie

( przemoc fizyczna)

 

 • upokarzanie, poniżanie, wyśmiewanie, stałe poddawanie krytyce, obrzucanie wyzwiskami, izolowanie od kontaktów

            z innymi ludźmi, kontrolowanie, nękanie( przemoc psychiczna)

 

 • zmuszanie do odbywania stosunków seksualnych , wymuszanie wszelkiego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy np. dotykanie, penetrowanie, kontakty oralne ,obnażanie się w obecności dziecka, bez kontaktu 

 

 • fizycznego – rozmowy o treści seksualnej, pornografia dziecięca i in( przemoc seksualna)

 

 • ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych- wyżywienia, niedbanie o  higienę, niezapewnianie potrzebnej opieki medycznej, brak zainteresowania sprawami dziecka

         ( przemoc ekonomiczna- zaniedbywanie)

 

                                          

     Podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 września 2011 r w sprawie procedury „Niebieska Karta”.

 

 

 

 

 

POMÓŻ!

 

JEŚLI WIESZ, SŁYSZYSZ, WIDZISZ, ZAUWAŻASZ

 

MASZ OBOWIĄZEK

TO ZGŁOSIĆ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • na ciele dziecka ślady uderzeń, oparzeń, siniaki, rany, często zdarzające się opuchlizny, złamania, zwichnięcia , częste infekcje lub urazy w okolicach   dróg moczowo - płciowych

 

 • u dziecka moczenie się , zaburzenia mowy związane z napięciem nerwowym, skargi na bóle- głowy, okolic brzucha i in., potliwość

 

 • w zachowaniu dziecka - wycofywanie się, lęki, depresję, apatię, płaczliwość, nieufność, zastraszenie, unikanie rozmów, trudności w nawiązaniu  kontaktów, niską samoocenę, uzależnienie od innych, zaniepokojenie, agresję, zachowania destrukcyjne lub charakterystyczne dla dzieci młodszych ( tzw regres), zachowania nieodpowiednie seksualnie do wieku (wzmożone zainteresowanie, odgrywanie aktów, powtarzanie zwrotów)

 

 • brudny, niechlujny i nieodpowiedni do pory roku i warunków pogodowych ubiór, rozwój fizyczny – wzrost, waga nieadekwatne do wieku ,  niekorzystanie w razie choroby lub innych wskazań z pomocy lekarskiej i specjalistycznej

 

 • sytuacje bicia, niedożywienia, częstego płaczu, wyzywania, grożenia

 

 

  Podstawa prawna : „Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” z dn. 29 lipca 2005 r„art.12 pkt 1 i 2

„ 1. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego  z urzedu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają   o tym Policję lub prokuratora”

 2.Osoby będące świadkami przemocy  w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy  w rodzinie”

                                                      

 

 

S T O P    P R Z E M O C Y      W       R O D Z I N I E

 

 

 

OBOWIĄZKIEM PRZEDSZKOLA JEST:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązkiem przedszkola jest

 

 

 

 

 

 

 

 • wnikliwa obserwacja rozwoju i zachowania dziecka, gromadzenie informacji o cechach psychofizycznych

i warunkach życia, wrażliwość na sygnały mogące świadczyć o stosowaniu wobec dziecka różnych form przemocy

 • ujawnianie
 • zgłaszanie problemu
 • zapoczątkowanie procedury „Niebieskiej Karty”
 • jeśli wymaga tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie zapewnienie i zorganizowanie jak najszybciej dostępu do pomocy medycznej
 • udzielenie informacji o  możliwościach i formach pomocy dla osób dotkniętych przemocą

 

Jeśli jesteś

 • mamą, tatą
 • babcią, dziadkiem
 • siostrą, bratem
 • sąsiadem, znajomym rodziny
 • przypadkowym świadkiem zdarzenia
 • pracownikiem placówki

 

Wiesz lub podejrzewasz, że wobec dziecka jest stosowana przemoc -zgłoś nauczycielowi lub dyrektorowi przedszkola

Pamiętaj ! Bądź wrażliwy , ale też odpowiedzialny i pewny wagi zgłoszenia ( wypełnisz formularz „Niebieska Karta – B”)

 

            Podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 września 2011 r w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.

 

 

 

 

PRZEDSZKOLE: JEŚLI ZACHODZI POTRZEBA

 

 

PRZEMOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • organizuje i zapewnia dostęp do pomocy medycznej 

 

 • powiadamia organy ścigania o podejrzeniu popełnienia ściganego  z urzędu przestępstwa z użyciem  przemocy w rodzinie

 

 • rozpoczyna tzw. procedurę „Niebieskiej karty”( DIAGNOZUJE, INFROMUJE , ZGŁASZA) wyznaczony pracownik  przeprowadza z dzieckiem rozmowę wyjaśniającą sytuacje i sporządza z niej notatkę;

 

 • wzywa na rozmowę wyjaśniającą rodzica, opiekuna prawnego, faktycznego lub najbliższą dziecku osobę nie podejrzewaną o przemoc w celu wyjaśnienia sytuacji     

 

 • wypełnia formularz „Niebieska Karta – A” i w terminie nie późniejszym niż 7 dni przekazuje do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego ; przekazuje osobie zgłaszającej podejrzenie przemocy  formularz „Niebieska Karta – B”

 

                                                                                                                                                                                                   

     Podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 września 2011 r w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.