Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach, ul. Sokolska 25

 

Nawigacja

Edukacja zdalna

INFORMACJE DYREKTORA

Procedura organizacji zajęć dodatkowych

Procedura organizacji zajęć dodatkowych

w Miejskim Przedszkolu nr 45 w Katowicach

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
 • Ustawa z 8 marca 1999r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. 2001 nr 142, poz.1591 ze zmianami),
 • Ustawa z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 nr 200, poz. 1679),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2001 nr 61, poz. 624 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2002 nr 51, poz. 458 oraz 2003 nr 210, poz. 2041),
 • Statut Miejskiego Przedszkola nr 45 w Katowicach

 

 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

 

 1. Żadne zajęcie dodatkowe nie jest obowiązkowe – bez względu na to, czy rodzic za nie płaci, czy nie.

 

 1. Organizacja pracy przedszkola oferującego zajęcia dodatkowe zakłada, że nikt nie jest zmuszany do korzystania z dodatkowych ofert.

 

 1. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci, zależą od wyboru rodziców

 

 1. Koszty zajęć dodatkowych w całości pokrywają rodzice, dlatego to oni decydują, na jakie zajęcia uczęszcza ich dziecko (dzieci uczęszczają na wskazane zajęcia na podstawie pisemnej deklaracji rodzica).

 

 1. Wyboru firm zewnętrznych do prowadzenia poszczególnych zajęć dodatkowo płatnych dokonuje Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 45 w Katowicach, która kieruje odpowiedni wniosek do Dyrektora przedszkola, wskazując w nim wyłonione firmy.
 2. Stroną w zakresie zawierania umów na organizacje  zajęć dodatkowo płatnych jest Rodzic dziecka zgłoszonego do uczestnictwa w tych zajęciach oraz  przedstawiciel Firmy.
 3. Regulacja opłat  oraz organizacja zajęć odbywa się zgodnie z zapisami umowy cywilno – prawnej zawartej pomiędzy Stronami.
 4. Dyrektor przedszkola zobligowany jest do podpisania umowy najmu z wybranymi przez Radę Rodziców firmami, zgodnie z : Procedurą opiniowania przez Naczelnika Wydziału Edukacji projektów umów najmu, dzierżawy i użyczenia sporządzanych przez dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Katowice”.
 5. Dzieci nie korzystające z zajęć dodatkowych mają zapewnioną w przedszkolu opiekę nauczyciela.

 

 1. Zajęcia dodatkowe z rytmiki prowadzone są z całą grupą przy współudziale wychowawcy grupy.

 

 1. Dyrektor przedszkola oraz żaden pracownik przedszkola nie może pobierać wynagrodzenia (zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy zlecenia lub umowy o dzieło) z tytułu organizacji zajęć dodatkowych

 

 1. Wysokość opłat i sposób uiszczania opłat za zajęcia dodatkowe reguluje umowa zawarta pomiędzy organizatorem zajęć, a rodzicami .
 2. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 1. Zajęcia dodatkowe prowadzone są po godzinach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

 1. Rodzice dzieci korzystający z zajęć mogą uczestniczyć w zaplanowanych zajęciach otwartych lub w każdym innym czasie po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola.
 2. W przypadku, gdy zajęcia nie odbędą się z winy prowadzącego, będą one odpracowane w innym uzgodnionym z dyrektorem terminie.
 3. Dyrektor lub wyznaczony nauczyciel prowadzi nadzór nad właściwą organizacją zajęć dodatkowych ( załącznik nr 1 – karta monitoringu organizacji zajęć dodatkowych).
 4.  Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
 5. W sprawach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor przedszkola
   w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 6. Instruktor zajęć dodatkowych przeprowadza zajęcia w czasie wynikającym z tygodniowego rozkładu zajęć, a w wyjątkowych sytuacjach – w czasie uzgodnionym z dyrektorem przedszkola.
 7. Instruktor prowadzi zajęcia zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.
 8. Instruktor odbiera dzieci od wychowawcy grupy i od tego momentu odpowiada za ich bezpieczeństwo (aż do chwili przekazania dzieci z powrotem pod opiekę nauczyciela).
 9. Instruktor odprowadza i przyprowadza wszystkie dzieci razem. Nie dopuszcza się samowolnego wybiegania dzieci z zajęć.
 10. Instruktor na bieżąco zgłasza dyrektorowi lub nauczycielowi grupy zauważone niepokojące zachowania dzieci.
 11. Instruktor każdorazowo sprawdza obecność dzieci na zajęciach, odnotowuje w dzienniku stan dzieci i temat zrealizowany w danym dniu.
 12. Przed rozpoczęciem zajęć instruktor potwierdza swoje przyjście u dyrektora przedszkola lub osoby go zastępującej. W przypadku nieobecności powinien wcześniej zgłosić dyrektorowi telefonicznie przyczynę tej nieobecności i uzgodnić termin odpracowania zaległości.
 13. Instruktor co najmniej raz w roku, w terminie uzgodnionym z dyrektorem przedszkola, prezentuje rodzicom osiągnięcia dzieci.
 14.  Procedura wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 45 w Katowicach nr 4/2012 z dnia 31.08.12 obowiązuje od 14.09.2012 r.

 

 

 

Katowice 14.09.2012 r.