Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach, ul. Sokolska 25

 

Nawigacja

Edukacja zdalna

INFORMACJE DYREKTORA

Procedura postępowania z dzieckiem z nasilonymi trudnościami wychowawczymi, którego zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych wychowanków/nauczycieli i nie podlega modyfikacjom, mimo stosowania standardowych środków wychowawczych skutecznych w grupie przedszkolnej

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

 

CELE PROCEDURY:

 

 1. Osiągnięcie celów wychowania przedszkolnego określonych w podstawie programowej, w szczególności w zakresie budowania u wychowanków systemu wartości i wzmacniania orientacji w tym, co dobre, a co złe, w zakresie kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach oraz w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 2. Eliminowanie agresji jako zagrożenia dla bezpieczeństwa wychowanków korzystających ze świadczeń przedszkola,
 3. Usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych wobec dzieci wykazujących objawy zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 4. Uświadomienie rodzicom dziecka ich roli w procesie wychowawczym i wypracowanie metod współpracy pomiędzy przedszkolem a rodzicami w pokonywaniu trudności wychowawczych,
 5. Zapobieganie zachowaniom niepożądanym wychowanków, w szczególności o charakterze powtarzalnym,
 6. Wskazanie działań zapobiegawczych (profilaktycznych) oraz naprawczych (korekcyjnych) w stosunku do zachowań dzieci sprawiających trudności wychowawcze.

 

DZIAŁANIA WSTĘPNE

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływania do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
 2. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.
 3. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym - za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.
 4. Dzieciom, które weszły do sali, nie wolno w ciągu dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola ani ogrodu przedszkolnego.
 5. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci do przestrzegania ustalonych zasad, w tym przede wszystkim zasad zgodnej zabawy i zgodnego współżycia z rówieśnikami. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem nagród i kar obowiązujących w danej grupie.
 6. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni pobytu uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
 7. W momencie pojawienia się trudności wychowawczych u dziecka – nauczyciele pracujący w grupie, do której przypisane jest dziecko, podejmują działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania problemu:
 1.  prowadzą rozmowy z dzieckiem odwołując się do ustalonych zasad i norm
 2.  wymieniają spostrzeżenia, wspólnie ustalają plan działania i opracowują go w terminie jednego miesiąca od momentu dostrzeżenia problemu
 3. współpracują z psychologiem
 4. wypracowują kontrakt z dzieckiem i rodzicami, określając czas na poprawę
 5. podejmują działania w celu organizacji dla niego oraz ewentualnie także dla jego rodziców form pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 6.  zgłaszają problem dyrektorowi przedszkola
 1. W przypadku nieskuteczności działań podejmowanych przez wychowawcę nauczyciel przedstawia problem „trudnego dziecka” na radzie pedagogicznej.
 2. W przypadku powtarzających się przejawów agresji i innych zachowań powodujących trudności wychowawcze nauczyciel przeprowadza z rodzicami dziecka rozmowę, w której omawia problem.
 3. Wychowawca grupy współpracuje z rodzicami dziecka informując  ich o  podjętych działaniach ukierunkowanych na korekcję niepożądanych zachowań dziecka oraz o zaplanowanych działaniach wychowawczych.
 4. Zobowiązuje rodziców do współpracy w realizacji przedstawionych czynności i wskazuje zadania możliwe do podjęcia w środowisku rodzinnym dziecka. Działania te nauczyciele dokumentują notatką służbową.
 5. Rodzice mogą zostać zobowiązani:
 1. do skorzystania ze specjalistycznej pomocy na terenie Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej ( pogłębiona diagnoza, również w razie potrzeby medyczna)
 2. do skorzystania proponowanych/ wskazanych  przez Poradnię Pedagogiczno - Psychologiczną  form terapii poza przedszkolem (w tym również rodzinnej)
 3. do skrócenia czasu pobytu w przedszkolu do czasu unormowania problemu
 1. Rodzice pisemnie potwierdzają fakt zapoznania się z planem działań wychowawczych. Jednocześnie zobowiązują się do rzetelnej współpracy.
 2. Rodzice mogą wyrazić zgodę na rejestrację trudnych i niebezpiecznych zachowań dziecka  w formie nagrań prywatnym telefonem komórkowym w celu przedstawienia nagrania np. w Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej.

 

 REGUŁY POSTĘPOWANIA DORAŹNEGO WOBEC PRZEJAWÓW AGRESJI

 

 1. Zarówno każdy nauczyciel, jak i inny pracownik przedszkola zobowiązany jest do przeciwstawiania się przejawom agresji ze strony wychowanków.
 2. Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim wychowankom, a także sobie.
 3. Działaniom skierowanym na usunięcie bezpośredniego zagrożenia powinna towarzyszyć próba wyciszenia dziecka poprzez rozmowę, odwrócenie jego uwagi itp.
 4. Nauczyciel – świadek zdarzenia – jeśli uzna, że zachowanie dziecka może zagrażać innym wychowankom, wyprowadza agresywne dziecko z sali, izolując je od innych dzieci.
 5. Jednocześnie do sali natychmiast wchodzi woźna i zajmuje się pozostałymi dziećmi i zapewnia im poczucie bezpieczeństwa.
 6. Jeżeli jest to niezbędne nauczyciel wysyła inne dziecko lub pracownika po pomoc ( dyrektor, psycholog, dodatkowa woźna).
 7. Reakcja wobec przejawów agresji powinna być adekwatna do skali zagrożenia spowodowanego agresją, jak również do okoliczności zdarzenia, wieku i stopnia rozwoju sprawcy.
 8. Użycie siły fizycznej jako środka przymusu jest ostatecznością w przypadku konieczności powstrzymania dziecka przed zadaniem ciosu innej osobie, w celu rozdzielenia bijących się dzieci czy pozbawienia dziecka niebezpiecznego przedmiotu, jeśli odmawia ono jego dobrowolnego oddania.
 9. Jeśli jest to konieczne - w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych, mogących doprowadzić do istotnego uszczerbku dla zdrowia,  nauczyciel  zawiadamia Pogotowie.
 10. Nauczyciel – świadek zdarzenia zawiadamia telefonicznie rodziców o agresywnym zachowaniu dziecka i prosi o niezwłoczny osobisty kontakt na terenie przedszkola.
 11. Jeśli osobą poszkodowaną jest drugie dziecko – nauczyciel wychowawca zawiadamia o zdarzeniu rodziców dziecka poszkodowanego i – jeśli jest to konieczne – prosi o przybycie do przedszkola. 
 12. Wychowankowie, przeciwko którym skierowana była agresja, powinni zostać otoczeni opieką, a w razie doznania przez nich krzywdy powinna im zostać udzielona pomoc.
 13. Dyrektor, wychowawcy i ew. psycholog przeprowadzają rozmowę z rodzicem dziecka pokrzywdzonego – informują o podjętych krokach i proponują spotkanie w Poradni Psychologiczno-pedagogicznej, które ułatwi dziecku pokrzywdzonemu, powrót do normalnego funkcjonowania w przedszkolu po zdarzeniu.
 14. Osoba podejmująca interwencję, niebędąca wychowawcą grupy, do której uczęszcza agresywny wychowanek, informuje o zdarzeniu wychowawcę.
 15. Wychowawca przeprowadza rozmowę z dzieckiem agresywnym w celu próby wyjaśnienia powodów niewłaściwego zachowania o zdarzeniu informując rodziców.
 16. Fakt agresywnego zachowania dziecka powinien być odnotowany w zeszycie korespondencji z rodzicami.
 17. Dyrektor przedszkola oraz nauczyciel – świadek zdarzenia, wychowawca grupy oraz psycholog przeprowadzają rozmowę z rodzicem dziecka mającego problemy z zachowaniem:
 1. analizują przyczyny niewłaściwego zachowania
 2. zobowiązują rodzica do systematycznej współpracy z przedszkolem
 3. proponują rodzicom formy oddziaływania na dziecko, które pomogą w zmianie zachowania dziecka.
 1. W razie niemożliwości przezwyciężenia trudności wychowawczych, wynikającej z braku współpracy ze strony rodziców dziecka lub z innych zaniedbań obowiązków rodzicielskich, rada pedagogiczna kieruje wniosek do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich.
 2. W przypadku nieskuteczności podejmowanych przez przedszkole działań i niemożliwości przezwyciężenia w dłuższym okresie trudności wychowawczych, w szczególności jeśli zachowanie dziecka trudnego powoduje stałe zagrożenie dla innych wychowanków, rada pedagogiczna rozważa możliwość skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola.
 3. Ze wszystkich działań nauczyciele sporządzają notatki podpisywane przez osoby zainteresowane (rodzica, członków Rady Pedagogicznej , psychologa).