Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach, ul. Sokolska 25

 

Nawigacja

Edukacja zdalna

INFORMACJE DYREKTORA

Procedura przyjmowania skarg i wniosków

PROCEDURA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I KOORDYNOWANIA SKARG I WNIOSKÓW W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 45Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz.U. 2013 poz. 267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46 ze zm. )Rozdział I


Zasady ogólne1. W Miejskim Przedszkolu nr 45  wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:

 1. Dyrektora przedszkola - w  godzinach pracy Dyrektora,
 2. nauczycieli w terminach zgodnych z harmonogramem zebrań

2.  Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 1. pisemnie
 2. pocztą elektroniczną
 3. ustnie
 1. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji Przedszkola przekazywane są, po uprzednim zarejestrowaniu, do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata.
 2.  Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrywania.
 3.  Skargi/wnioski nie zaopatrzone tytułem „skarga” lub „wniosek” klasyfikuje się jako interwencję, o czym powiadamia się wnoszącego.
 4. Informacje zawarte w skardze/wniosku Dyrektor może wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.
 5.  Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr skarg i wniosków. Rejestracja następuje poprzez wpisanie na obwolucie skargi/wniosku numeru obowiązującego w dokumentacji skargi/wniosku składającego się z:
 1. symbolu komórki organizacyjnej
 2. inicjałów osoby wyznaczonej do ich rozpatrywania
 3. symbolu klasyfikacyjnego rzeczowego wykazu akt
 4. kolejnego numeru z rejestru
 5. Ponadto wpisuje termin ich załatwienia.
 1.  Kontrolę nad realizacją rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje Dyrektor Przedszkola.

 

Rozdział II


Rozpatrywanie skarg i wniosków


1. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację zawierającą:

 1. oryginał skargi/wniosku,
 2. notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego
 3. materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku (oświadczenia, opinie,
 4. kserokopie dokumentów, wyciągi),
 5.  odpowiedź do wnoszącego, informującą o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
 6. pismo do organu prowadzącego, jeśli wymaga tego sprawa.

 

 1. Odpowiedź na skargę/wniosek winna zawierać:

 

 1. oznaczenie organu, od którego pochodzi,
 2. wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
 3. faktyczne i prawne (z podaniem podstawy prawnej) uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie,
 4. imię i nazwisko, podpis i stanowisko osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

 

 1. Projekt odpowiedzi na skargę/wniosek osoba rozpatrująca sprawę, po uprzednim parafowaniu jej, przekazuje do podpisu Dyrektorowi.
 2. Pełną dokumentację po zakończeniu sprawy, nie później niż 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia odbioru odpowiedzi na skargę/wniosek przekazuje się Dyrektorowi, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem w rejestrze skarg i wniosków. Na obwolucie skargi/wnioski, na której zamieszcza się spis dokumentów zgromadzonych w trakcie załatwiania skargi/wniosku, powinien znajdować się również podpis dyrektora przedszkola.
 3. W przypadku wydania nauczycielowi/pracownikowi zaleceń przez osobę rozpatrującą skargę/wniosek należy kopię tego pisma dołączyć do dokumentacji wymienionej w ust. 4. Kontrolę z wykonania wydanych zaleceń przeprowadza osoba wydająca je.
 4. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano wniosek/skargę.


 

 

Rozdział III

 1. Ustala się następujące terminy rozpatrywania skarg i wniosków:1)
 2. do 1 miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające;
 3. do dwóch miesięcy, gdy skarga, wniosek jest szczególnie skomplikowana
 4. do siedmiu dni należy:
 • Zwrócić/skargę wniosek wnoszącemu ze wskazanie właściwego organu, jeżeli skarga wniosek  została skierowana do niewłaściwego organu,
 • Przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodu przesunięcia – jeżeli nie ma możliwości ich załatwienia  w określonym terminie;
 • Zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,
 • Udzielić odpowiedzi w przypadku  ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

     Katowice  , dnia....................................

Sygnatura dokumentu:

 

Przyjęcie ustnej skargi/wniosku do protokołu

 

Imię i nazwisko osoby wnoszącej skargę / wniosek

 ......................................................................................................................................................

Adres, telefon kontaktowy

 ......................................................................................................................................................

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby przyjmującej skargę/wniosek 

......................................................................................................................................................

 

Treść skargi/wniosku:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

Podpis osoby składającej                                                       Podpis osoby przyjmującej

skargę/wniosek                                                                                  skargę /wniosek

 

........................................                                                      .................................................

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

     Katowice , dnia ...................................

Sygnatura dokumentu:

 

Protokół rejestracji skargi/ wniosku

 

1. Data przyjęcia (wpływu) skargi/wniosku .......................................................................................

2. Dane osoby składającej skargę/wniosek

......................................................................................................................................................

3. Dane osoby przyjmującej skargę/wniosek

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Forma skargi/wniosku

......................................................................................................................................................

 

4. Temat (streszczenie) skargi/wniosku

......................................................................................................................................................

 

Podpis osoby rejestrującej skargę

…………………………………………………