Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach, ul. Sokolska 25

 

Nawigacja

Edukacja zdalna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH Klauzula informacyjna RODO dla Rodziców Klauzula informacyjna – monitoring   Statut MP 45 O naszym przedszkolu Podstawa programowa Koncepcja Przedszkola Wizja przedszkola Zasady dobrej współpracy Ramowy rozkład dnia

Nasze przedszkole

Statut MP 45

 

STATUT

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 45

W KATOWICACH

§ 1.

 

 Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

2) przedszkolu – należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole Nr 45   w  Katowicach;

3) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Miejskiego Przedszkola

      Nr 45 w Katowicach;

4) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Miasta Katowice;

5) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora

      Oświaty;

6) dziecku – należy przez to rozmieć dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola Nr 45

      w Katowicach;

7) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela Miejskiego Przedszkola Nr 45

      w Katowicach;

8) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 45

      w Katowicach;

9) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów

     dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 45  w Katowicach;

10) radzie rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 45

        w Katowicach;

11) poradni psychologiczno-pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię

        specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

 

 

                                                                                Rozdział 2

Nazwa przedszkola i inne informacje o przedszkolu.

 

§ 2.

 

1. Przedszkole nosi nazwę: Miejskie Przedszkole Nr 45 w Katowicach.

2. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu.

3. Siedziba przedszkola mieści się przy ulicy Sokolskiej 25  w Katowicach.

4. Przedszkole jest placówką publiczną, nieferyjną.                                                                                               

5. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Katowice z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4  

     w Katowicach .

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

7.Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Katowice działającą w formie jednostki

     budżetowej.

8.Obsługę finansowo-księgową przedszkola prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

9.Szczegółowe zasady gospodarki finansowej przedszkola regulują odrębne przepisy.

10.Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł na mocy odrębnych przepisów.

                                                                      

 

 

 

§ 3.

 

1.Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Katowice działającą w formie jednostki

     budżetowej.

2. Obsługę finansowo-księgową przedszkola prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej przedszkola regulują odrębne przepisy.

4. Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł na mocy odrębnych przepisów.

 

§ 4.

 

1. Zadania przedszkola realizowane są przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych.

3. W przedszkolu mogą być prowadzone badania pedagogiczno-psychologiczne przez

     uprawnionych do tych badań specjalistów, pracowników pedagogiczno - psychologicznych.

     Osoby z zewnątrz mogą prowadzić badania po wyrażeniu zgody przez rodziców

     wychowanków .

 

Rozdział 3

Cele i zadania przedszkola.

§ 5.

 

1.Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną. Zapewnia dzieciom

    możliwość wspólnej zabawy, rozbudzania ich ciekawości, aktywności i samodzielności     

    w warunkach bezpiecznych, dostosowanych do ich możliwości i potrzeb rozwojowych.

2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w wydanych na jej podstawie

    aktów wykonawczych, a w szczególności podstawie programowej wychowania

    przedszkolnego, koncentrując się na szeroko rozumianym dobru dziecka uwzględniając:

      1) zasady bezpieczeństwa;

      2) pomoc psychologiczno- pedagogiczną;

      3) opiekę na dziećmi niepełnosprawnymi;

      4) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej;

      5) promocję i ochronę zdrowia.

3. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, umożliwienie

    mu odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na

    drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

 

§ 6.

 

1. Zadaniem przedszkola w szczególności jest:

      1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków

          sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym

          i poznawczym obszarze jego rozwoju;

      2) tworzenie warunków umożliwiających dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek    

            w poczuciu bezpieczeństwa;

      3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności

           korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

      4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci

           doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom

           rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

                                      

        5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do

             poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,

             z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

        6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby

             tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

        7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących

             do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,

             w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

         8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie

              o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,

              pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści

             adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

         9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość   

              estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu,

              środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

       10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej

              dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości

              oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu

              rozwoju dziecka;

       11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów

               techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania

               intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

        12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,

                uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków

                umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

        13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania

                przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa

                w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań

                wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

         14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych

                 o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk

                 istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

          15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do

                 osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

          16) organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie

                 kultury oraz kształtowanie postaw patriotycznych;

          17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka

                  językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 4

Sposoby realizacji zadań.

 

§ 7.

 

Przedszkole realizuje zadania w szczególności poprzez:

 1. organizowanie zajęć kierowanych i niekierowanych wspierających rozwój dziecka w czasie

            jego pobytu w przedszkolu;

 1. planowanie organizacji pracy przedszkola zgodnie z programem wychowania

przedszkolnego;

    3) zapewnianie dziecku czasu na :

               a) celebrowanie posiłków,

               b) odpoczynek,

               c) udział w uroczystościach przedszkolnych i wycieczkach,

               d) rozwijanie samodzielności,

               e) samodzielną zabawę,

               f) eksplorowanie i doświadczanie;

   4) codzienną organizację zabaw uwzględniających potrzeby rozwojowe dziecka, w tym

        doskonalenie motoryki i zaspokajanie potrzeby ruchu, zarówno w budynku przedszkola, jak

        i na świeżym powietrzu;

   5) organizację zajęć kierowanych, uwzględniających możliwości i oczekiwania poznawcze

        dzieci, ich potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci

        zabawy;

   6) wykorzystywanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej sprzyjającej

        rozwojowi aktywności poznawczej dzieci, prowadzącej do osiągnięcia dojrzałości szkolnej;

    7) organizację zajęć indywidualnych z dzieckiem uwzględniających jego potrzeby,

         zainteresowania i możliwości w zakresie czynności złożonych;

    8) prowadzenie ciągłej obserwacji dzieci, diagnozowanie, rozpoznawanie potrzeb i możliwości

         psychofizycznych oraz czynników środowiskowych;

    9) udzielanie pomocy w zrozumieniu szybko zmieniającego się otoczenia i wspieranie procesu

        adaptacyjnego dziecka do nowych warunków zaistniałych w jego życiu, otoczeniu;

   10) organizację zabawy, nauki i wypoczynku opartej rytmie dnia;

   11) kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych u dzieci;

   12) organizację zajęć rytmiki, skorelowanej z innymi zajęciami, ze szczególnym uwzględnieniem

           ćwiczeń zapobiegających wadom postawy;

    13) systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka;

    14) zachęcanie rodziców do aktywnej współpracy w realizacji programu wychowania

           przedszkolnego;

   15) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym jest włączane

           w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa

           się przede wszystkim w formie zabawy;

   16) umożliwianie dzieciom osłuchania się z językiem obcym nowożytnym w różnych sytuacjach

           życia codziennego, wynikających ze swobodnej zabawy dzieci;

    17) odpowiednią aranżację przestrzeni wpływającą na aktywność wychowanków:

              a) zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań w szczególności:

                       - czytelniczego,

                       - konstrukcyjnego,

                     - artystycznego,

                     - przyrodniczego;

          b) wyposażanie pomieszczeń w zabawki i pomoce dydaktyczne;

          c) wyznaczenie miejsca przeznaczonego na odpoczynek dzieci;

          d) wyposażenie w elementy odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

                 – jeśli zajdzie taka konieczność;

 18) prowadzenie innowacji o charakterze programowym lub metodycznym lub organizacyjnym.

 

§ 8.

 

1. Do realizacji zadań statutowych, przedszkole dysponuje w szczególności:

     1) salami zajęć dla poszczególnych oddziałów,

     2) pomieszczeniami administracyjno-gospodarczymi,

     3) kuchnią,                                                                            

     4) szatnią dla dzieci i personelu,

2. Przedszkole posiada ogród przedszkolny z certyfikowanymi urządzeniami dostosowanymi do wieku

 

 

Rozdział 5

Cele, zadania i formy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 9.

 

1.Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom uczęszczającym do  

    przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedzialny jest dyrektor.

3. Celem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

     1) wspieranie potencjału rozwojowego dziecka,

     2) stwarzanie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola

          oraz w środowisku społecznym.

 

§ 10.

 

Zadaniem przedszkola w zakresie udzielania pierwszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

   1) rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,

   2) rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,

   3) rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie wychowanka  

       w przedszkolu.

 

§ 11.

 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielna jest z inicjatywy:

     1) dziecka - wychowanka przedszkola,

     2) rodziców dziecka,

     3) dyrektora,

     4) nauczyciela, specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem,

     5) pielęgniarki środowiskowej lub higienistki,

     6) poradni,

   7) asystenta edukacji romskiej;

   8) pomocy nauczyciela;

   9) asystenta nauczyciela lub osoby, zatrudnionej za zgodą kuratora oświaty, posiadającej

        przygotowanie uznane przed przez dyrektora za odpowiednie do powadzenia danych zajęć;

  10) pracownika socjalnego,

   11) asystenta rodziny;

   12) kuratora sądowego;

   13) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny i dzieci.

 

§ 12.

 

1.W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy  

 z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

   1) zajęć rozwijających zainteresowania

   2) zajęć specjalistycznych:

          a) korekcyjno-kompensacyjnych,

          b) logopedycznych,

          c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,

         d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

  3)zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania  

      przedszkolnego;

 4) porad i konsultacji,

 5) warsztatów.

2. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje się z zachowaniem przepisów

     szczegółowych dotyczących zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

     pedagogicznej, w tym również liczby dzieci na poszczególnych formach zajęć oraz kwalifikacji

     nauczycieli, którym powierza się prowadzenie danych zajęć.

3. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwają 45 minut.

4. Dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 6, w czasie dłuższym lub krótszym niż

    45 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli

    jest to uzasadnione potrzebami wychowanka.

5. Zajęcia w zakresie przyznanych dziecku form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

    dokumentuje się w sposób wynikający z przepisów szczegółowych wydanych na

     ustawy.

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz

    specjaliści w szczególności psycholog, logopeda, terapeuta, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,

     którzy tworzą zespół lub zespoły do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     powoływane przez dyrektora placówki, na czas określony lub nieokreślony.

7. Zespoły, o których mowa w pkt. 6 odpowiadają za prowadzenie dokumentacji dotyczącej

     udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8. Zespoły spotykają się zgodnie z potrzebami wynikającymi z udzielanej dziecku pomocy, nie

    rzadziej niż dwa razy w roku.

9. W szczególnych przypadkach zespoły zbierają się na wniosek lub z inicjatywy podmiotu/

     podmiotów, z którymi współpracują w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-

     pedagogicznej.

 

 

§ 13.

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

     1) rodzicami dzieci;

     2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

     3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

     4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

     5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

2. Organizacja współpracy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

     z podmiotami wymienionymi w ust. 1 polega na :

     1) systematycznym kontakcie w ramach prowadzonego przez przedszkole procesu

          rozpoznania i diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka

         oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka

          i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu,

     2) współdziałaniu i współpracy w obszarze diagnostycznym i po diagnostycznym,

     3) wymianie informacji na temat możliwości doskonalenia, skuteczności i jakości udzielanej

          pomocy psychologiczno-pedagogicznej również w zakresie wymiany metod, rodzajów

          ćwiczeń, narzędzi, doświadczeń,

 1. w przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki doskonalenia oraz podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt. 5 dodatkowo polega na udziale ekspertów w posiedzeniach zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej funkcjonujących na terenie przedszkola na wniosek przewodniczących tych zespołów i za zgodą dyrektora, a w przypadku omawiania na zespołach danych wrażliwych dotyczących konkretnych dzieci za zgodą rodziców tych wychowanków; wyjątkiem jest publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, pod opieką, której znajduje się przedszkole.

 

§ 14.

 

1.Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania

    przedszkolnego jest organizowana dla wychowanków, ze względu na ich trudności  

    w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować

    wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem

    przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych

    potrzeb edukacyjnych.

2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego, które są

    realizowane: wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz indywidualnie z wychowankiem.

3. Objęcie wychowanka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której   

     wynika potrzeba objęcia wychowanka pomocą w tej formie.

4. Wychowanek objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w przedszkolu program

    wychowania przedszkolnego, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego

    indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,

   w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

5. Na wniosek rodziców wychowanka dyrektor ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy

    wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie

    z wychowankiem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej

    wychowania przedszkolnego.

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia z wychowankiem objętym zindywidualizowaną ścieżką

     podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu.

 

§ 15.  

 

1.Przedszkole organizuje indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na czas

    określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego

    przygotowania przedszkolnego.

2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie

     zaleceń określonych w orzeczeniu.

3. Dyrektor ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole, zakres i czas

    prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

4. Dyrektor zasięga opinii rodziców dziecka w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego

     przygotowania przedszkolnego.

5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez

     jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli przedszkola, którym dyrektor powierzy

     prowadzenie tych zajęć. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć

      prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi

     zatrudnionemu w innym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole.

     Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub

     nauczycieli    w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.

6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka,

    w szczególności w domu rodzinnym.

7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania

     przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

     psychofizycznych dziecka.

8. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania

     przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rodziców dziecka, może zezwolić na odstąpienie od

     realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania

    przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków w miejscu,

    w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego

    realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin. Tygodniowy wymiar godzin zajęć

    indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni.

10. Dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania

    przedszkolnego wyższy niż maksymalny za zgodą organu prowadzącego przedszkole.

11. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka dyrektor może ustalić, na wniosek

      rodziców dziecka, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania

      przedszkolnego niższy niż minimalny wymiar. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć

     indywidualnego przygotowania przedszkolnego, należy uwzględnić konieczność realizacji

      podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez dziecko.

 12.W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka lub ucznia, integracji ze

      środowiskiem przedszkolnym oraz ułatwienia powrotu dziecka do przedszkola, nauczyciele

      prowadzący zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego obserwują

     funkcjonowanie dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym.

13. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka oraz wnioski nauczycieli z obserwacji,

      w uzgodnieniu z rodzicami dziecka, podejmuje działania umożliwiające kontakt dziecka

      objętego indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym z dziećmi w oddziale

      przedszkolnym, a  w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego - z dziećmi w grupie.

14. W przypadku dzieci objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan

       zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola dyrektor organizuje różne formy

       uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym. Dyrektor w szczególności umożliwia dziecku

       udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach  

        przedszkolnych oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach

        edukacyjnych.

15. Dzieci objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym uczestniczą w zajęciach

       rewalidacyjnych lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym

       wymiarem godzin zajęć.

16. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia

       lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka uległ czasowej poprawie i umożliwia

       mu uczęszczanie do przedszkola dyrektor zawiesza organizację indywidualnego

       przygotowania przedszkolnego na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim.

17. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia

      lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do

      przedszkola, dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego

      oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ

      prowadzący przedszkole.

 

 

Rozdział 6

Cele i zadania w zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

§ 16.

 

1.Przedszkole na wniosek rodziców w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego organizuje

    wychowanie i opiekę dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących,

       z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną

       w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

       i  z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

 1. zagrożonych niedostosowaniem społecznym. wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy.

2. Wychowanie i opieka dla wychowanków niepełnosprawnych w przedszkolu organizowana jest

     w integracji z wychowankami pełnosprawnymi.

3. Przedszkole w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego zapewnia w szczególności:

     1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

     2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na

          indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne

          wychowanków;

      3)inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne

       oraz możliwości psychofizyczne wychowanków, w szczególności zajęcia rewalidacyjne,

           integrację wychowanków ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z wychowankami

           pełnosprawnymi;

Rozdział 7

Organizacja pracy przedszkola.

§ 17.

 

1. Rok szkolny w przedszkolu trwa od 1 września do 31 sierpnia.

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku, w godzinach 6:00 do 17:00,

   z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora i rady

    rodziców.

3. Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od pracy.

4. W przedszkolu obowiązuje co najmniej dwutygodniowa przerwa wakacyjna w miesiącu lipcu

     lub sierpniu.

5. Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku podaje dyrektor do wiadomości rodziców.

6. Czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora z uwzględnieniem

    aktualnych potrzeb środowiska.

 

§ 18.

 

1.Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz

    organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.

2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zaopiniowaniu przez związki

    zawodowe i organ nadzoru pedagogicznego.

3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

       1) czas pracy poszczególnych oddziałów;

       2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;

       3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący

            przedszkole;

       4) terminy przerw pracy przedszkola;

       5) liczbę oddziałów.

4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora, na

     wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa

     i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym

     oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia wynikający z potrzeb    

     i zainteresowań dzieci.

6. Ramowy rozkład dnia podaje się do wiadomości rodziców dzieci oraz zamieszcza na stronie

    internetowej przedszkola.

 

§ 19.

 

1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych

    wg zbliżonego wieku.

2. Liczba dzieci w oddziałach nie może przekraczać 25.

3.Dyrektor podejmuje decyzję w zakresie organizacji pracy oraz organizacji oddziałów

    przedszkolnych w roku szkolnym, w szczególności:

 1. powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy

oddziału;

       2) decyduje o ciągłości pracy nauczycieli w danym oddziale dzieci;

       3) może podzielić oddziały i połączyć w nowe na początku kolejnego roku szkolnego;

       4) może zmienić nauczyciela, którego opiece powierzył oddział;

 

§ 20.

 

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości

     rozwojowych dzieci i wynosić:

     1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;

     2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

3. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe zgodnie z obowiązującymi

     przepisami.

 

 

§ 21.

 

1.W przedszkolu organizuje się w ramach zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie

    rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.

2. Przedszkole ma obowiązek zorganizowania nauki religii dla grupy nie mniejszej niż siedmioro

    dzieci w danej grupie.

3. W przypadku mniejszej liczby dzieci w oddziale naukę religii organizuje się w grupie

     międzyoddziałowej.

4. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez

    właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych.

5. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

6. Zajęcia z religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia.

7.Dzieciom nie uczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia opiekę nauczyciela.

 

 

 

 

Rozdział 8

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

 

§ 22.

 

1.Dziecko jest przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola zgodnie z umową

    zawartą pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem.

2. Rodzice są odpowiedzialni za przyprowadzenie i odebranie dziecka z przedszkola.

3. Dziecko musi być przyprowadzone do budynku przedszkola i oddane pod opiekę pracownikowi

    przedszkola. W każdym innym przypadku przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za

     dziecko.

4. Dziecko jest przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców lub

     osobę przez nich upoważnioną w formie pisemnej, zapewniającą dziecku pełne

     bezpieczeństwo.

5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzanego   

    i odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną.

6.Odpowiedzialność przedszkola kończy się z chwilą odebrania dziecka przez rodzica lub osobę

    upoważnioną od pracownika przedszkola.

7. Pracownicy przedszkola mają prawo odmówić wydania dziecka osobie nietrzeźwej lub osobie,

     której stan wskazuje, iż powierzenie tej osobie pieczy nad dzieckiem w drodze z przedszkola

      mogłoby stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia dziecka.

 

§ 23.

 

1. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola nie później niż do godziny 8:30.

2. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, w przypadku potrzeby późniejszej godziny

    przyprowadzenia dziecka do przedszkola, rodzice mają obowiązek poinformować o tym fakcie

     nie później niż do godz. 8:35.

3. Dziecko powinno być odebrane najpóźniej do czasu zamknięcia przedszkola, tj. do godz. 17.00

4. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane w godzinach pracy przedszkola nauczyciel

    powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o tym fakcie oraz zapewnić opiekę nad dzieckiem

    do czasu przybycia rodziców, nie dłużej niż jedną godzinę po zamknięciu przedszkola.

5. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji   

    o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel powiadamia dyrektora o zaistniałym fakcie.

6. Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji o niemożności skontaktowania się    

    z rodzicami dziecka.

 

 

Rozdział 9

   Zasady odpłatności.

§ 24.

 

1. Odpłatność za korzystanie z przedszkola ustala organ prowadzący.

2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 6 godzin dziennie,

     tj. 8.00-14.00. (w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne

    bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę przedszkole zapewnia  od 6.00-17.00)

3. Przedszkole organizuje odpłatnie wyżywienie dzieci i pracowników.

4. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.

5. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu

    z organem prowadzącym w formie zarządzenia.

6. Rodzice dzieci korzystających z usług przedszkola zobowiązani są do wnoszenia należnych

    opłat zgodnie z zawartą umową.                                                                                  

7. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu zwracana jest opłata zgodnie    

    z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Katowice.

8. Zwrot kosztów żywienia z tytułu nieobecności dziecka w placówce rozliczany jest na koniec

     miesiąca i podlega finansowemu zwrotowi w kolejnym miesiącu rozliczeniowym

 

 

Rozdział 10

Organy przedszkola, ich kompetencje.

§ 25.

 

 Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców.

 

§ 26.

 

1. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez prezydenta Miasta Katowice.

2. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu

     nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

 

§ 27.

 

 Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

      1) kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie przedszkola na zewnątrz;

      2) ponoszenie odpowiedzialności za wychowawczy i dydaktyczny poziom przedszkola;

      3) dbanie o bezwzględne przestrzeganie zasad związanych z zachowaniem bezpieczeństwa

          dzieci i pracowników przedszkola;

      4)sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju   

     psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

      5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

      6)zapewnianie nauczycielom pomocy i wsparcia w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu

          zawodowym, rozwijaniu kompetencji osobistych i zawodowych;

      7) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji

          stanowiących;

      8) realizowanie uchwał i zarządzeń organu prowadzącego;

      9) czuwanie nad przestrzeganiem realizacji statutu przedszkola oraz praw dziecka;

    10) organizowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców powstania rady

          przedszkola pierwszej kadencji;

   11) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola po wcześniejszym

           zaopiniowaniu go przez radę pedagogiczną i radę rodziców oraz ponoszenie

           odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

    12) organizowanie obsługi administracyjnej, gospodarczej i finansowej przedszkola;

    13) zapewnianie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji

           zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych;

    14)wydawanie zarządzeń o charakterze wewnętrznym, regulujących prawidłowe

          funkcjonowanie przedszkola;

   15) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

   16) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz innym

           pracownikom przedszkola;

   17) występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń     

           i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

   18) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji

           praktyk pedagogicznych;

   19) powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko o spełnianiu przez

           dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zaistniałych zmianach;

    20) odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia

           specjalnego;

    21) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 

§ 28.

 

1.Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań

   statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Rada pedagogiczna działa na podstawie regulaminu, który określa zasady jej pracy  

     i działalności.

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni

    w przedszkolu.

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby

    zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po

    zakończeniu I półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć przedszkolnych oraz w miarę bieżących

 

    potrzeb.

7. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole,

    Śląskiego Kuratora Oświaty albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

§ 29.

 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej przedszkola należy:

     1) zatwierdzenie planu pracy przedszkola;

     2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich

          projektów przez radę rodziców;

     3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

     4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;

     5) przygotowanie projektu zmian w statucie;

     6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego

          nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy

          przedszkola.

2. Rada pedagogiczna przedszkola opiniuje w szczególności:

     1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;

     2) projekt planu finansowego przedszkola;

     3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

     4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć

          w ramach przysługującego im wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć

          dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

       5)powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ

prowadzący w przypadku, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;

       6) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola na kolejny okres.

3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami

    prawa. Sposób postępowania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty.

4. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole   

    o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola.

 

§ 30.

 

1.W przedszkolu działa rada rodziców, która jest społecznym organem stanowiącym

    reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

3. Do kompetencji rady rodziców należy:

      1) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

      2) opiniowanie pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego;

      3) wybieranie spośród swoich członków, przedstawicieli do komisji konkursowej

            na stanowisko dyrektora przedszkola;

 4)występowanie do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

          dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw

         przedszkola;

       5)akceptowanie realizowanych przez przedszkole programów, innowacji pedagogicznych  

      i rocznych planów pracy;

      6)wyrażanie zgody na wprowadzanie nowych treści wychowawczych do programów

 wychowania przedszkolnego wynikających z bieżących potrzeb zdiagnozowanych przez nauczycieli;

      7) wyrażanie zgody na współpracę przedszkola z organizacjami pozarządowymi lub

           uczelniami wyższymi w  celu rozwijania u dzieci odpowiednich postaw, zachowań

           i wdrażania ich w świat wartości.

4. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić

    fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

5. Tryb powoływania rady rodziców i jej szczegółowe zadania oraz zasady wydatkowania

     funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

 

§ 31.

 

1. Dyrektor koordynuje współdziałanie organów przedszkola.

2. Dyrektor zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania

     decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

3. Organy przedszkola współdziałają ze sobą:

1) w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku

2) dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach

      swoich kompetencji i regulaminów.

3) zapewniając bieżącą wymianę informacji między sobą w sprawach opieki, wychowania  

      i kształcenia dzieci.

4) tworząc jak najlepsze warunki rozwoju dzieci i podnoszenie jakości pracy przedszkola,

5) zapewniając bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami na temat planowanych działań    

     i podejmowanych decyzji.

4. Organy spotykają się w każdej chwili, w zależności od potrzeb.

5. Wnioski i opinie poszczególnych organów kierowane do innego organu rozpatrywane są na

    najbliższym spotkaniu.

6. Regulaminy działalności organów przedszkola nie mogą być sprzeczne ze statutem

    przedszkola.

 

§ 32.

 

1.W kwestiach spornych między organami przedszkola, dyrektor pełni rolę mediatora         

    i podejmuje niezbędne działania zmierzające do rozwiązania konfliktu uwzględniając zakresy

    kompetencji tych organów.

2. W przedszkolu obowiązuje następujący tryb rozstrzygania sporów między organami

    Przedszkola:

 1. Obowiązkiem organów jest dążenie do rozstrzygania sporów na terenie Przedszkola.
 2. Prośbę o rozstrzygnięcie sporu wnosi do dyrektora zainteresowany organ na piśmie, po przedstawieniu prawomocnej uchwały swojego gremium.
 3. W ciągu 14 dni dyrektor wyznacza termin posiedzenia mediacyjnego przedstawicieli

organów, między którymi wystąpiły kwestie sporne.

 1. Posiedzenie mediacyjne poprzedza rozmowa prowadzona przez dyrektora ze stronami,

wyjaśniająca przedmiot sporu oraz cele i oczekiwania stron konfliktu.

 1. Dyrektor jako mediator prowadzi posiedzenie zmierzające do osiągnięcia kompromisu

w przedmiotowej sprawie. Posiedzenie mediacyjne jest protokołowane.

          6)  Dyrektor ma prawo powołania różnych zespołów konsultacyjnych, których celem jest

              pomoc w osiągnięciu porozumienia między stronami konfliktu.

 1. W razie braku kompromisu dyrektor rozstrzyga spór jednoosobowo, kierując się zasadą

               obiektywizmu, dobrem przedszkola.

       8)  Decyzja dyrektora w sprawie rozstrzygnięcia przedmiotu sporu jest ostateczna.

       9)  Spory pomiędzy dyrektorem a innymi organami przedszkola rozstrzyga, w zależności od

             przedmiotu sporu, organ prowadzący przedszkole albo organ sprawujący nadzór

             pedagogiczny. Decyzja organów wspomnianych wyżej jest ostateczna.

 

Rozdział 11

Wychowankowie przedszkola.

§ 33.

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko,

     które ukończyło 2,5 roku.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

     wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej

     jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

     Rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku

     szkolnego  w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

4. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z przedszkola.

5. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek

     ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko

     kończy 6 lat.

 

§ 34.

 

Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:

     1) możliwie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju,

     2) rozwijania zainteresowań i zdolności zgodnie z wiekiem i możliwościami rozwojowymi, 

     3) ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej, psychicznej, zaniedbaniami, bądź

          złym traktowaniem i wyzyskiem,

     4) wolności religii i przekonań,

     5) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,

     6) wypoczynku, uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych oraz do nieskrępowanego

          uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym,

     7) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo–dydaktyczno–opiekuńczego zgodnie

           z ich rozwojem psychofizycznym,

     8) znajomości swoich praw,

     9) wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek,       

          stan zdrowia, akceptacji ich odmienności i potrzeb,

    10) znajomości własnej kultury, religii i używania własnego języka,

    11) swobody wypowiedzi, wyrażania poglądów i ich poszanowania stosownie do sytuacji.

 

 

§ 35.

 

 Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:

      1) współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki,

    2) szanowanie odrębności każdego kolegi,

    3) przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,

    4) przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno,

    5) szanowanie sprzętów i zabawek, jako wspólnej wartości,

   6) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,

   7) przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,

   8) kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych,

   9) zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,

  10) pomaganie kolegom.

 

 

                                                                                  Rozdział 12

Skreślanie z listy wychowanków.

§ 36.

 

 1.Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu wychowanka

     z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

            1) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;

            2) stałych, agresywnych zachowań wychowanka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych

                 wychowanków i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania

                problemu (np. podjęcia terapii lub, gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości

                zmiany tej sytuacji) powtarzających się, agresywnych zachowań rodziców wychowanka

                w przedszkolu, łamiących normy współżycia społecznego i zasady zachowania

                w instytucji publicznej,

          3) ukrytych ciężkich chorób wychowanka, nie zgłoszonych przez rodziców;

          4) zalegania z odpłatnością za przedszkole co najmniej 2 miesiące;

          5) nieobecności wychowanka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola.

2. W przypadku zamiaru skreślenia wychowanka z listy wychowanków w sytuacji opisanej

     w pkt. 1 lit b dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:

 1. zawiadomić rodziców o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie

zmiany zachowań wychowanka,

 1. zaproponować rodzicom i wychowankowi odpowiednią do możliwości przedszkola

pomoc,

 1. zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym

problemie  i zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków,

          4) zawiadomić rodziców o zamiarze skreślenia dziecka.

3. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

4. Dyrektor powiadamia rodziców o podjętej uchwale.

 

 

Rozdział 13

Prawa i obowiązki rodziców.

 

§ 37.

 

 Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

 1. zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego dopuszczonym przez dyrektora dla grupy, w której edukację odbywa ich dziecko oraz z zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym oddziale,
 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka w tym szczególnie

 jego rozwoju, potrzeb, możliwości, potencjału, zainteresowań,

 1. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka nie później niż do

30 ietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko ma rozpocząć naukę w szkole,

 1. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 1. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji

i opinii na temat pracy przedszkola,

 1. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu

i sprawującemu nadzór pedagogiczny,

       7)   aktywnego włączania się w życie przedszkola, współdecydowania w jego sprawach,

       8)   współorganizowania wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców,

       9)   współuczestniczenia w wybranych zajęciach organizowanych w przedszkolu,

      10)  współdecydowania w sprawach dotyczących współdziałania przedszkola z różnymi

               środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznania ich za źródło istotnych wartości, na

               rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

       11) kreowania, wspólne z wymienionymi w pkt 9 podmiotami, w tym szczególnie

               nauczycielami przedszkola, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości

               i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe

               osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości

                możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

       12)  wyrażania zgody na systematyczne uzupełnianie przez przedszkole realizowanych treści

               wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka

                zmian  i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

 

§ 38.

 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

          1) przestrzeganie niniejszego statutu,

          2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej,

          3) respektowanie uchwał Rady Rodziców,

          4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola

          5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

          6) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka,

          7) troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz przygotowanie do życia

               w społeczeństwie,

          8) przestrzeganie czasu pracy przedszkola,

          9) zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie podczas przerwy letniej.

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są

     zobowiązani:

          1) dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,

          2) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia,

          3) poinformować o przyczynie nieobecności dziecka na zajęciach w przedszkolu,

          4) wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, w tym szczególnie

                uczestniczyć w zebraniach, konsultacjach, warsztatach organizowanych dla rodziców,

             5) zapewnić dziecku warunki do rozwoju i osiągnięcia optymalnego poziomu gotowości

dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

 

Rozdział 14

Współdziałanie z rodzicami.

§ 39.

 

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu;

          1) skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko,

          2) określania drogi jego indywidualnego rozwoju,

          3) rozpoznawania potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka,

          4) rozpoznawania czynników środowiskowych mających wpływ na funkcjonowanie dziecka,

          5) objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

          6) pozyskiwania informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju,

          7) uzgadniania kierunków i zakresu działań;

          8) wzajemnej pomocy w realizacji m.in. programów, planów opracowywanych przez   

               nauczycieli.

2. Współpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach i obejmuje    

      następujące formy:

 1. konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami;

          2) zebrania ogólne i grupowe;

          3) zajęcia otwarte lub spotkania integracyjne;

          4) imprezy środowiskowe;

          5) udział rodziców w uroczystościach;

          6) kierowanie dziecka do specjalistów (logopedy, psychologa itp.);

          7) inne wzajemnie ustalone.

3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycieli określa plan współpracy z rodzicami

    ustalany na dany rok szkolny w poszczególnych grupach.

 

 

 

 

 

Rozdział 15

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 40.

 

1.Przedszkole zatrudnia dyrektora i nauczycieli, nauczycieli specjalistów: logopeda, psycholog,

    nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, katechetę z odpowiednimi kwalifikacjami oraz  

    pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników

    przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin nie może przekraczać

    40 godzin tygodniowo.

4. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

§ 41.

 

 Zadaniem dyrektora jest:

 1. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu i uczestnictwa w zajęciach

organizowanych przez przedszkole,

 1. dokonywanie kontroli obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych higienicznych

warunków korzystania z niego, po trwającej dłużej niż dwa tygodnie przerwie                           w działalności przedszkola,

        3) dbanie o prawidłowy przebieg prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych,

        4) czasowe zamknięcie przedszkola, po powiadomieniu organu prowadzącego, jeżeli w salach

              zajęć i zabaw temperatura jest mniejsza niż +18° C,

         5)zawiesić czasowo zajęcia, za zgodą organu prowadzącego, jeżeli temperatura zewnętrzna

              mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć

              wynosi –15°C lub mniej oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, epidemii lub

             innych zagrożeń dla zdrowia dziecka.

 

§ 42.

 

Do zadań nauczycieli należy organizowanie, planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-opiekuńczo - dydaktycznej w powierzonym oddziale, opartej na znajomości dziecka, jego środowiska rodzinnego zgodnie z wymogami określonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz odpowiedzialność za jej jakość i efekty, a w szczególności:

 1. prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej;
 2. opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają podjąć
 3. naukę w szkole oraz zapoznanie z jej wynikami rodziców wychowanka;
 4. otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, utrzymywanie kontaktu  
 5. z ich rodzicami, w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci oraz wspierania
 6. oddziaływań edukacyjno-wychowawczych;
 7. systematyczne informowanie rodziców na temat postępów w rozwoju ich dziecka;
 8. monitorowanie i analizowanie osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego
 9. możliwości rozwojowych, formułowanie i wdrażanie wniosków z tych analiz;
 10. tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego uzdolnień i zainteresowań;
 11. współtworzenie w przedszkolu atmosfery twórczej pracy;
 12. współdziałanie ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
 13. opiekę zdrowotną i inną;
 14. aktywne uczestnictwo w planowaniu pracy przedszkola;
 15. przygotowywanie dwa razy w roku pisemnego sprawozdania z pracy z uwzględnieniem
 16. realizacji koncepcji pracy przedszkola, rocznego planu pracy oraz czynności dodatkowych.
 17. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci w czasie zajęć prowadzonych w przedszkolu            
 18. i poza nim, w tym:
 1. organizowanie spacerów i wycieczek w miejsca bezpieczne, zabierając ze sobą

apteczkę pierwszej pomocy,

                      b) odnotowanie każdego wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola

                      c) sprawdzanie liczby dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie

                            spaceru, zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego,

                      d) nieorganizowanie wyjść dzieci w czasie burzy, śnieżycy, gołoledzi, ulewy, lub

                           w sytuacji zanieczyszczenia powietrza, mającej negatywny wpływ na zdrowie

                           dziecka.

 

 

§ 43.

 

 Do zadań psychologa należy w szczególności:

           1)prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań                          i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

           2)diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania

problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo wychowanka w życiu przedszkola;

          3)udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach

               odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

          4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

          5)minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom

             zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym

             i pozaszkolnym wychowanków;

           6)inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach

               kryzysowych;

           7)pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych

możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków;

           8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

                            a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz

                                  możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron,

                                  predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn

                                  niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  w funkcjonowaniu wychowanków,

                                  w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego

                                  uczestnictwo w życiu przedszkola,

                            b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 44.

 

 Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu

 ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego wychowanków;

 1. prowadzenie zajęć logopedycznych dla wychowanków oraz porad i konsultacji dla

rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy wychowanków                                  i eliminowania jej zaburzeń;

 1. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami wychowanków;

               4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

                              a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

                                    oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia

                                   mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz

                                   przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu

                                   wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie

                                   wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

                               b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

§ 45.

 

 Do zadań nauczyciela gimnastyki korekcyjnej należy w szczególności:

 1. prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z odchyleniami w prawidłowej

budowie ciała oraz z obniżoną sprawnością fizyczną, w grupach w zależności od rodzaju zaburzeń,

 1. uwzględnianie w metodach i formach pracy ogólnych założeń programowych kultury

fizycznej obowiązujących dla dzieci przedszkolnych, dostosowanie ich do aktualnych możliwości i potrzeb dziecka, rodzaju i stopnia zaburzeń, poziomu sprawności

i wydolności fizycznej dziecka, wieku, oraz wszelkich zaleceń lekarskich,

 1. przestrzeganie zasad dydaktyki a w szczególności stopniowania trudności i natężenia

ćwiczeń oraz zasad indywidualizacji ćwiczeń,

 1. współdziałanie z nauczycielami i rodzicami w zakresie prowadzonych ćwiczeń

gimnastyki korekcyjnej z dziećmi w celu ujednolicenia ćwiczeń.

 

§ 46.

 

Ponadto do zadań każdego nauczyciela, w tym specjalisty, należy:

                1) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć;

                2) systematycznego kontrolowania pod względem bezpieczeństwa i higieny miejsca,

                      w którym prowadzone są zajęcia;

                 3)  natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania

wychowanków stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,

 1. samodzielne usuwanie dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłoczne zgłoszenie

o zagrożeniu dyrektorowi przedszkola;

 1. niezwłoczne wezwanie karetki pogotowia i powiadomienie rodziców w przypadku

zagrożenia zdrowia lub życia dziecka,

               6) kontrolowanie obecności dzieci na każdych zajęciach,

               7) nie pozostawianie dzieci bez nadzoru osoby dorosłej,

               8) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola i w razie

                    potrzeby zawiadomienie pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób

                    postronnych,

                9 ) współdziałanie ze sobą w zakresie:

 1. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb

rozwojowych   i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji uzdolnień,

 1. określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania,

 1. dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym

efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych i innych zajęć, stosownie do potrzeb,

                       d) przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem,

                       e) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno –

                            terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych,

                        f) opracowanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinię

                            poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

                        g) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie

                             problemów wychowawczych,

                        h)organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy

                            psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i innych

                            nauczycieli,

                        i)podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków,

    rodziców  i nauczycieli,

                        j) współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań

                            z  zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

                       k) analizowanie, planowanie i podejmowanie działań edukacyjnych

                            i wychowawczych z uwzględnieniem wyników badań zewnętrznych

                            i wewnętrznych oraz wniosków z tych badań;

     10) planowanie, monitorowanie oraz modyfikowanie, w razie potrzeb, procesów wspomagania

            rozwoju i edukacji dzieci tak, aby uwzględniać indywidualne potrzeby edukacyjne

            i rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne dzieci w dalszym planowaniu i realizowaniu

            tych procesów;

     11) wzajemne pomaganie i wspólne rozwiązywanie problemów;

     12) monitorowanie i analizowanie osiągnięcia każdego dziecka z uwzględnieniem

            jego możliwości rozwojowych, formułowanie i wdrażanie wniosków z tych analiz;

    13) systematyczne doskonalenie i podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych;

    14) czynne uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej;

    15) przestrzeganie tajemnicy służbowej;

    16) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji

           pracy oraz zadań statutowych.

 

§ 47.

 

1. W przedszkolu utworzone są następujące stanowiska pracowników administracyjno- obsługowych:

      1) samodzielny referent;

      2) kucharz;

      3) pomoc kuchenna;

      4) pomoc nauczyciela;

      5) robotnik wykwalifikowany (woźna oddziałowa);

      6) rzemieślnik;

      7) dozorca nocny;

      8) robotnik wykwalifikowany (ogrodnik).

 

2. Do obowiązków samodzielnego referenta w przedszkolu należy w szczególności:

     1) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu;

     2) zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt;

     3) sporządzanie jadłospisów;

     4) nadzorowanie sporządzania posiłków, przydzielania porcji żywieniowych dla dzieci      

            i personelu;

     5) prowadzenie gospodarki materiałowej w przedszkolu;

     6) prowadzenie ewidencji obrotów zapasów artykułów żywnościowych;

     7) prowadzenie kartoteki ilościowo i wartościowo;

     8) prowadzenie na bieżąco raportów żywieniowych;

     9) prowadzenie dokumentacji magazynu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   10)dbanie o przyjazną atmosferę w przedszkolu oraz taktowny i kulturalny sposób zachowania

         się wobec dzieci , rodziców i współpracowników.                                                                            

   11)  wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora,

3. Do zadań kucharki należy w szczególności:

    1) punktualne przyrządzanie zdrowych i kalorycznych posiłków;

    2) przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych 

          i dbanie o racjonalne ich zużycie;

    3) branie udziału w układaniu jadłospisu;

    4) wydawanie porcji zgodnie z normami żywieniowymi;

    5) przygotowywanie i przechowywanie próbek żywnościowych zgodnie z obowiązującymi

          przepisami;

     6)utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość    

         w pomieszczeniach kuchennych;

     7) prowadzenie magazynu podręcznego;

     8) kierowanie wszystkimi pracami w kuchni.

     9)dbanie o przyjazną atmosferę w przedszkolu oraz taktowny i kulturalny sposób zachowania

         się wobec dzieci , rodziców i współpracowników.

    10) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora,

4. Do zadań pomocy kuchennej należy w szczególności:

      1) pomaganie kucharzowi w przyrządzaniu posiłków;

      2) utrzymywanie czystości w kuchni, w przyległych pomieszczeniach;

      3) utrzymywanie w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny;

      4)wykonywanie czynności związanych z zakupem i dostarczeniem produktów

          żywnościowych.

      5) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora,

5. Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:

     1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków polecone

          przez nauczyciela danego oddziału oraz wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia;

      2)współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali i w ogrodzie, pomoc

          nauczycielowi w przygotowaniu pomocy dydaktycznych;

      3)utrzymywanie w czystości pomocy dydaktycznych oraz przydzielonych pomieszczeń

          przedszkolnych;

     4) rozkładanie i składanie leżaków;

     5) przebieranie pościeli dziecięcej.

     6) pełnienie dyżurów w szatni,

     7) dbanie o przyjazną atmosferę w przedszkolu oraz taktowny i kulturalny sposób zachowania

          się wobec dzieci , rodziców i współpracowników.

      8) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora,

6. Do obowiązków robotnika wykwalifikowanego (woźnej oddziałowej) należy w szczególności:

    1) utrzymanie czystości w salach zajęć i innych pomieszczeniach;

    2) utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt;

    3) higieniczne podawanie dzieciom posiłków;

    4) zmywanie i wyparzanie naczyń po posiłkach;

    5) pranie i prasowanie bielizny przedszkolnej;

    6) pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci wychodzących na spacer oraz towarzyszenie

         nauczycielce w wyjściach z dziećmi poza teren przedszkola;

     7) pomoc nauczycielowi w sprawowaniu opieki nad dziećmi na terenie przedszkola,

     8) pomoc w rozkładaniu i składaniu leżaków i przebieraniu pościeli;

     9) pełnienie dyżuru w szatni w czasie schodzenia i rozchodzenia się dzieci.

    10) dbanie o przyjazną atmosferę w przedszkolu oraz taktowny i kulturalny sposób zachowania

           się wobec dzieci , rodziców i współpracowników.

    11) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora,

7. Do obowiązków rzemieślnika należy w szczególności:

      1) dbanie o sprzęt i stan urządzeń technicznych w przedszkolu;

      2) dokonywanie bieżących napraw urządzeń i sprzętu znajdującego się w przedszkolu;

      3) utrzymywanie czystości w powierzonym jego opiece odcinku;

      4) instruowanie pracowników przedszkola w zakresie sposobu używania sprzętu i urządzeń

             w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania zniszczeniu;

      5) codzienny przegląd terenu ogrodu – zbieranie śmieci.

      6) dbanie o przyjazną atmosferę w przedszkolu oraz taktowny i kulturalny sposób zachowania

           się wobec dzieci , rodziców i współpracowników.

      7) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora,

8. Do zadań robotnika wykwalifikowanego (ogrodnika) należy w szczególności:

      1) dbanie o ogród przedszkolny, sadzenie, przesadzanie i podlewanie roślin;

      2) przycinanie krzewów, koszenie trawy, grabienie liści;

      3) utrzymanie ładu i porządku wokół placówki i wszystkich urządzeń ogrodowych;

      4) utrzymywanie w należytym stanie narzędzi ogrodniczych;

      5) codzienny przegląd terenu ogrodu – zbieranie śmieci.

      6) dbanie o przyjazną atmosferę w przedszkolu oraz taktowny i kulturalny sposób zachowania

           się wobec dzieci , rodziców i współpracowników.

      7) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora,

9. Ponadto każdy pracownik wymieniony w ust. 1 zobowiązany jest do:

      1) wykonywania innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji

           pracy na placówce;

      2) brania udziału w szkoleniach BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz w naradach roboczych;

      3) przestrzegania przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych;

      4) przestrzegania obowiązujących wewnętrznych przepisów i zarządzeń;

      5) przestrzegania terminów okresowych badań lekarskich.

10. Szczegółowy przydział czynności dla każdego pracownika sporządza dyrektor. Przydział jest

       włączony do teczki akt osobowych pracownika.

 

§ 48.

 

Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do:

 1. reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania stanowiące zagrożenie dla

zdrowia oraz bezpieczeństwa dzieci;

 1. niezwłocznego powiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach mających  znamiona demoralizacji, przestępstwa lub stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia dzieci;
 2. zwrócenia uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w tym także

ogrodu i zwrócenia się do osoby postronnej o podanie celu pobytu oraz powiadomienie             o tym dyrektora.

 1. Pracownik przedszkola zobowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie,

przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych zgodnie                    z regulaminem pracy przedszkola.

       5) Do podstawowych obowiązków pracowników przedszkola w szczególności należy:

                a) dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu

                     odpowiedniej inicjatywy;  

                b) przestrzeganie ustalonego w placówce regulaminu pracy;

                c) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy i przepisów

                     przeciwpożarowych;

                d)zapobieganie niebezpieczeństwom zagrażającym uczniom, usuwanie ich informowanie

                    o nich dyrektora lub w razie jego nieobecności osobę zastępującą dyrektora;

               e) przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie im pomocy,    

                     w szczególności pracownikom młodym;

                f) odpowiedzialność za powierzone materiały, narzędzia pracy, sprzęt, itp.

                g) uprzejme traktowanie rodziców, wychowanków i interesantów przedszkola,

 

 

§ 49.

 

 W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny nauczyciel przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.

 

 

 

Rozdział 16

Kształcenie na odległość podczas ograniczenie funkcjonowania przedszkola

 

§ 50.

 

1.W okresie ogłoszenia czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

    realizacja zadań przedszkola , w tym również zadań z zakresu udzielania pomocy

    psychologiczno – pedagogicznej odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na

    odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań zgodnie z przepisami wydanymi na

    podstawie ustawy  prawo oświatowe .

2. Przedszkole i odpowiednio nauczyciel w tym czasie nie sprawuje opieki nad dziećmi.

3. Współdziałanie oraz zebrania organów przedszkola odbywają się za pomocą dostępnych

    narzędzi cyfrowych.

 

§ 51.

 

1.Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są poprzez

   informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez

    dziecko w domu.

2.Treści edukacyjne w materiałach i propozycjach podawanych rodzicom z wykorzystywaniem

    metod i technik kształcenia na odległość służą w szczególności:

           1)realizacji     programu     wychowania     przedszkolnego      oraz     rozwijaniu    

               zainteresowań i pasji dzieci,

           2) realizacji   pomocy   psychologiczno-pedagogicznej,   uwzględniającej     potrzeby  

                edukacyjne  i możliwości psychofizyczne dzieci objętych pomocą psychologiczno –

                 pedagogiczną.

 

 

§ 52.

Za organizację i realizację zadań przedszkola odpowiada dyrektor , który w szczególności :

 1. kieruje pracą    przedszkola, tj. wyznacza zadania nauczycielom, innym pracownikom i nadzoruje ich pracę,
 2. przekazuje rodzicom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola,
 3. ustala we współpracy z nauczycielami:

                   a)modyfikację programu wychowania przedszkolnego o ile zachodzi konieczność;

  b)sposób dokumentowania realizacji zadań;

  c)sposób komunikowania się z rodzicami.

 

 

Rozdział 17

 

Postanowienia końcowe.

§ 53.

 

Przedszkole posługuje się pieczęcią o treści:

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 45

40-086 Katowice, ul. Sokolska 25

Tel.: 32 2599087

NIP 634-22-89-018

 

§ 54.

 

1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację stosownie do obowiązujących przepisów

    w zakresie działalności: dydaktyczno-wychowawczej, administracyjnej, gospodarczej.

2.Przedszkole zapewnia ochronę bazy danych rodziców i dzieci zgodnie z ustawą o ochronie

   danych osobowych.

3.Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł. Gospodarowanie tymi środkami

   określają odrębne przepisy.

 

 

§ 55.

 

1. Dyrektor każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu.

2. Statut jest dostępny w kancelarii dyrektora oraz podany do publicznej wiadomości w Biuletynie

    Informacji Publicznej.

3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej –

    nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników administracji i obsługi.

4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być

    sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

                                                                              

 

§ 56.

 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc obowiązującą statut dotychczasowy.

2. Statut został uchwalony Uchwałą nr 3-2021/2022 z dnia 31 sierpnia 2021 roku, Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 45 w Katowicach.

3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.