Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach, ul. Sokolska 25

 

Nawigacja

Edukacja zdalna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH Klauzula informacyjna RODO dla Rodziców Klauzula informacyjna – monitoring   Statut MP 45 O naszym przedszkolu Podstawa programowa Koncepcja Przedszkola Wizja przedszkola Zasady dobrej współpracy Ramowy rozkład dnia

Nasze przedszkole

Klauzula informacyjna – monitoring  

Klauzula informacyjna – monitoring   

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie przedszkola/szkoły:

 

 1. Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu jest Miejskie Przedszkole nr 45 z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 25

            tel: 32 2599087 , adres e-mail: miejskie45@gmail.com

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Przedszkolu nr 45 w Katowicach

           Agata Krystek-Jadwiżuk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, tel. 32 / 606-13-23,

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Oznacza to że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu rozpoczyna się w momencie wejścia na teren Miejskiego Przedszkola nr 45 w Katowicach,

 

 1. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych dotyczącą monitoringu jest Prawo oświatowe art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku,

 

 1. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: hol dolny, schody, hol górny, korytarze budynku, ogród przedszkolny, wejście na taras

 

 1. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki tablice informacyjne,

 

 1. Pani/Pana dane osobowe rejestrowane w ramach monitoringu przechowywane są przez okres  14 dni od zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie nadpisywane na nowo,

 

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, (policja, prokuratora, sądy) w ramach prowadzonego przez siebie postępowania,

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, (poza Unię Europejską) i organizacji międzynarodowych,

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo do wglądu w dane osobowe zarejestrowane za pomocą monitoringu. Szczegóły takiego dostępu i wglądu zawarte są w regulaminie monitoringu wizyjnego dostępne w sekretariacie,

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.